Faculty

Philip S. Yu

Ph.D. Student

Yuwei Cao

Zhongfen Deng

Jiangshu Du

Ziwei Fan

Zheng Liu

Kay Liu

Xiaolong Liu

Yuqing Liu

Hoang Nguyen

Chen Wang

Yibo Wang

Yu Wang

Liangwei Yang

Mingdai Yang

Hengrui Zhang

Tao Zhang

Wenting Zhao

z

Alumni

Xiaohan Li
(Ph.D., 2023, Senior Data Scientist @ Walmart Global Tech)

Yingtong Dou
(Ph.D., 2022, Staff Research Scientist @ VISA)

Zhiwei Liu
(Ph.D., 2022, Research Scientist @ Salesforce)

Jianguo Zhang
(Ph.D., 2022, Research Scientist @ Salesforce)

He Huang
(Ph.D., 2022, Research Scientist @ NVIDIA)

Ye Liu
(Ph.D., 2021, Research Scientist @ Salesforce)

Congying Xia
(Ph.D., 2021, Research Scientist @ Salesforce)

Mehrnaz Najafi
(Ph.D., 2021, Machine Learning and Relevance Engineer @ LinkedIn)

Nooshin Mojab
(Ph.D., 2021, Software Engineer @ Google)

Shaika Chowdhury
(Ph.D., 2021, AI Research Fellow @ Mayo Clinic)

Shen Wang
(Ph.D., 2021, Applied Scientist @ Amazon)

Lichao Sun
(Ph.D., 2021, Assistant Profesor @ Lehigh University)

Hu Xu
(Ph.D., 2020, Research Scientist @ Facebook)

Bowen Dong
(Ph.D., 2019, Research Scientist @ Shape Security)

Chenwei Zhang
(Ph.D., 2019, Applied Scientist @ Amazon)

Vahid Noroozi
(Ph.D., 2019, Research Scientist @ Nvidia)

Lei Zheng
(Ph.D., 2019, Research Scientist @ Pinterest)

Guixiang Ma
(Ph.D., 2019, Research Scientist @ Intel)

Bokai Cao
(Ph.D., 2018, Research Scientist @ Facebook)

Chun-Ta Lu
(Ph.D., 2018, Software Engineer @ Google Research)

Lifang He
(PostDoc, 2017, Assistant Professor @ Lehigh University)

Fengjiao Wang
(Ph.D., 2017, Research Scientist @ Criteo Research)

Jiawei Zhang
(Ph.D., 2017, Assistant Professor @ Florida State University)

Jingyuan Zhang
(Ph.D., 2017, Research Scientist @ Baidu)

Qingbo Hu
(Ph.D., 2016, Senior Business Analytics Associate @ LinkedIn)

Weixiang Shao
(Ph.D., 2016, Software Engineer @ Google)

Xiaokai Wei
(Ph.D., 2016, Research Scientist @ Facebook)

Sihong Xie
(Ph.D., 2016, Assistant Professor @ Lehigh University)

Shuyang Lin
(Ph.D., 2015, Research Scientist @ Facebook)

Xiangnan Kong
(Ph.D., 2014, Assistant Professor @ Worcester Polytechnic Institute)

Guan Wang
(Ph.D., 2014, Principal Machine Learning Engineer @ Nauto)

Xiaoxiao Shi
(Ph.D., 2013, Head of SPM @ Engineers Gate)

Yuchen Zhao
(Ph.D., 2013, VP of Engineering @ Xiaoshouyi)

Leon Stenneth
(Ph.D., 2013, AI&ML Manager@HERE Technologies)

Yan Xie
(Ph.D., 2012, Software Engineer @ Oracle)

Vittorio Selo
(master student)